Vår politik

Partiprogram för det Svenska Folkhemspartiet

Vi tar vårt avstamp ur det gamla folkhemmet, självklart är vi uppdaterade till den verklighet som råder i dessa föränderliga tider.

ska man lite enkelt beskriva oss som parti, så är vi ”gamla socialdemokrater” fast utan de destruktiva identitetspolitiska krafter, som så effektivt dragit ned förtroendet för den ideologi vi känner som ”demokratisk socialism”. Samma demokratiska socialism, som en gång byggde landet Sverige, till ett av de absolut bästa länderna i världen. Vi tar ej heller med oss den underdånighet och rädsla inför kapitalet, som med tiden bitit sig fast och numera är en integrerad del i den forna arbetarrörelsen.

Vi tror stenhårt på ett jämlikt och rättvist samhälle, där staten tar hand om infrastruktur och de grundläggande samhällsfunktioner som människor behöver för att klara sin vardag.

Vi är helt övertygade om att ett samhälle med höga sociala skyddsnät, gör att människor vågar ta steget till att vidareutbilda sig eller starta eget företag, då man landar ganska mjukt, även om det inte går som man har tänkt sig.

Vi vill fokusera på och utveckla människors styrkor, inte fokusera på deras svagheter, detta för att så många som möjligt ska kunna bidra till det samhälle vi alla kan vara stolta över. Ett samhälle där rättigheter och skyldigheter går hand i hand, ett samhälle där ingen grupp människor eller individer särbehandlas.

 

VÅR VISION

Vår vision är ett samhälle, där vi tillsammans äger viktiga samhällsfunktioner. Vi ser inga hinder med att staten tjänar pengar på verksamhet, som sedan fördelas och eller bygger infrastruktur, allt enligt principen att ”det man förlorar på gungorna, tar vi igen på karusellerna”. Monopol bygger vi om det gagnar samhället, helt övertygade om att en stark stat med rejäla finanser, bygger världens bästa land och välfärd, och det i sin tur borde räcka för varje individ.

Ute i mindre samhällen eller stadsdelar, ser vi gärna en utveckling, där kooperativ tar över sådan verksamhet som inte specifikt behöver vara privat av sin natur. Sådan verksamhet som skulle vara lämplig för kooperativ att ta över och driva är matvaruaffärer och drivmedelsstationer. Vinsterna för sådan kooperativ verksamhet, måste stanna inom affärens spridningsområde, för att få köptrogna kunder som sedan kan vara med och bestämma hur vinsterna används för att utveckla just det samhället eller stadsdelen. Denna verksamhet kan vara landsomfattande, där den centrala delen agerar inköpare åt de olika franchisekooperativen ute i landet, där varje franchisekooperativ är fristående och kopplat till en ideell samhällsnämnd eller stadsdelsnämnd.

En stark och icke konkurrensutsatt stat och kommun, är enda garanten och hoppet för att återigen kunna bygga upp en levande landsbygd.

För att kunna infria denna vision, är det av yttersta vikt att vi förstatligar bank och försäkringsbolag, då det initialt inte har någon betydelse för den enskilde medborgaren, om det är statligt eller privat, men sekundärt skulle inbringa flera hundra miljarder till statskassan som sedan kan fördelas.

Andra verksamheter vi måste införliva in i det gemensamma igen, är apoteken, vin & sprit, SJ och dess underhåll, bilbesiktningen, vård, skola och äldreomsorg, kraftförsörjning, telefon och data.

Vatten och luft skall vara våra gemensamma tillgångar och allemansrätten ska vi värna om för privat bruk

 

Arbetsmarknad

På svensk arbetsmarknad ska svenska avtal och villkor gälla, här måste vi antingen gå in och omförhandla de EU-direktiv som gör att svenska företag inte längre kan konkurrera på en marknad som definieras av lönedumpning och osund konkurrens, eller så verkar vi helt enkelt för att lämna EU.

Jobbskatteavdragen måste avvecklas. Vad som i praktiken har skett i och med införandet av alla jobbskatteavdrag, är att staten gått miste om ca 140 miljarder per år i skatteintäkter, dessa 140 miljarder har tagits från vår generella välfärd genom neddragningar, besparingar och nedläggning och utförsäljning av samhällsservice. Samtidigt har har arbetare fått i snitt 1500:- mer i börsen varje månad med avdraget, men betänker man att löneökningarna under de 10 år som vi har haft avdragen, har haft en tendens att bara bli det centrala, det lokala lönepåslaget är mer eller mindre ett minne blott. Det innebär att arbetare gått miste om ca 150:- till 200:- i månaden i lokala lönepåslag under dessa 10 år, summan av detta blir att vi vunnit 1500:- i månaden, men förlorat mellan 1800:- och 2400:- i månaden i samma veva, och då är det inte inräknat försämringar i sjuk och arbetslöshetsersättning och höjningar av vissa skatter och avgifter. Det vi kan göra för att rätta till detta utan att någon ska stå som förlorare, är att följa pengarna och skatteväxla tillbaka dessa.

RUT och ROT i dess nuvarande form, måste avskaffas. Det här är en svår fråga att driva, eftersom husägare upplever att de tjänar på dessa avdrag, men vad som i själva verket sker, är att för att kunna betala ut dessa bidrag, så tas pengar från andra funktioner i samhället, såsom vård, skola och äldreomsorg. Så sammantaget blir vi alla förlorare om vi fortsätter med RUT och ROT i dess nuvarande form, alla utom den lilla klick människor som har råd att göra avdrag för hela summan år efter år.

ROT-avdragen vill vi göra konjunkturanpassade, så att vi i lågkonjunktur stimulerar till fler arbeten, genom att t.ex. klimat eller miljöuppgradera hus eller bygga andra viktiga samhällsfunktioner.

Vi vill införa en sorts medborgarlön, kopplat till en samhällsinsats inom det allmänna eller ideella föreningar. Detta är också en av de strategier vi har för att folk ska kunna bo kvar på landsbygden, då samhällsinsatsen skulle utgå från det samhälle eller by man är bosatt i. Denna reform, kommer att ersätta a-kassan och stora delar av socialbidraget eller försörjningsstödet som det numera heter.

Vi vill ta bort privata bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar, förutom de arbetsförmedlingar som är av kulturell eller artistisk art. Den statliga arbetsförmedlingen, kommer att få en betydande roll i det samhällsbygge som gör det möjligt för hela Sverige att leva.

Vi vill åter bilda ett statligt byggbolag, där vi själva, tillsammans med lokala byggfirmor, ansvarar för byggandet av det allmännas behov av lokaler, detta också för att kunna säkerställa en stor del av den nödvändiga lärlings och praktikdelen i gymnasieskolan, sker under acceptabla former.

Vi kan tänka oss att införa ett ”friår” för att utveckla en affärsidé.

Arbetsmarknadsåtgärder måste utformas, så att de inte föranleder osund konkurrens mellan privata företag och synen på bidrag. Subventioner och skattelättnader gällande löntagare kontra företag, behöver synkroniseras, så att acceptans gällande för vad vi använder våra gemensamma skattepengar till råder.

Vi ställer upp bakom den så kallade ”svenska modellen”, men vi kommer inte att tveka att gå in och lagstifta, om vi finner att någon av parterna tillskansat sig makt eller fördelar av sådan art, att det blir en betydande olägenhet för individen, företaget eller samhället i stort.

 

SKOLA OCH UTBILDNING

Den svenska skolan bör förstatligas, detta för att säkerställa en likvärdig skola för alla. Återförstatligar vi skolan, så måste vi se till att den svenska skolan, inte går att sälja ut, vid ett eventuellt maktskifte. När det gäller privata utförare och hela debatten om vinstuttag i den svenska skolan, så vill vi vara väldigt tydliga, vinstuttaget går inte att reglera, betygsinflationen svår att hejda och kostnaden för att övervaka privata utförare, skulle bli astronomisk för att kunna bli verkningsfull, därför skall privata utförare inte längre tillåtas bedriva verksamhet för våra gemensamt inbetalda skattepengar. Den svenska skolan skall ej vara konkurrensutsatt, utan måste kunna verka i lugn och ro, därför måste stress och onödig administration, vara en av de första sakerna vi plockar bort.

Vi menar att kraven i den svenska skolan är både för höga och för låga, vi måste därför se till att individanpassa skolan, så att varje elev kan utveckla sin fulla potential, med det menar vi att alla elever inte kan eller vill följa i Albert Einsteins fotspår, en del kanske hellre vill utveckla ett musikaliskt, språkligt eller idrottsligt intresse. Därför måste vi se till att verklighetsanpassa grundkraven i skolan, vad behöver man kunna för att gå ut skolan som en fungerande medborgare? När eleven uppnått denna grundkunskap, så kan mer av fokus läggas på att utveckla det eleven brinner för.

När det gäller den svenska gymnasieskolan, så vill vi ge varje elev 3 år av utbildning till godo, som kan nyttjas årsvis efter behag

Den svenska skolan skall vara läxfri.

I klassrummet skall läraren vara den naturliga auktoriteten, och tillse själv eller med utomstående hjälp, att lektionerna sker med tillräcklig arbetsro.

Staten skall ha det yttersta ansvaret, för att tillräckligt många utbildar sig inom varje yrkesgrupp, så att de privata företagen och det allmännas behov av adekvat arbetskraft täcks med råge. Därför menar vi att det fria skolvalet måste upphöra igen, givetvis med rimlig hänsyn till individers särskilda behov av att byta eller välja skola. Antagningar till olika utbildningar skall styras efter samhällets förväntade behov av arbetskraft, och regleras med betyg eller särskilda individbaserade kunskaper eller färdigheter, relevanta för utbildningen i fråga.

Vi vill att lärare i den svenska skolan skall ha behörig utbildning, med undantag för hjälplärare, lärarstuderande eller personer i arbetsmarknadsprogram. administration som inte är relevant för lärarens roll eller inte är av betydelse för att klara uppsatta mål med undervisningen, tas bort eller handhas av administrativ personal. Läroplanen skall endast sätta minimikraven för uppnådda kunskapsnivåer i varje ämne, sedan är det upp till läraren att locka och inspirera varje enskild individ att hitta sin potentiella nivå. Rektor ser till att lärarna följer läroplanens intentioner och följer att lärarna har de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för att fullgöra sitt uppdrag

Vi vill att motion och idrott, blir en naturlig del av lärandet, med upp till 2 timmar dagligen, där högst 2 timmar i veckan är utbildningsstyrda och resten elevens val under lärarledd styrning och eller deltagande. Näringsfysiologi och kunskaper i hur samhället fungerar måste prioriteras upp. Givetvis kommer annan kunskapsinlärning att måsta prioriteras ned, men vi tycker inte att vi ska utbilda elever för att ligga bra till i tex PISA undersökningar, utan vår strävan är att den svenska skolan skall som lägstanivå, utbildar fullt fungerande medborgare ut i det svenska samhället.

 

VÅRD

Den svenska vården, där även tandvården skall ingå, skall återgå helt i statlig ägo och landstingen avvecklas och privata vårdgivare hänvisas till den öppna marknaden.

 

ÄLDREOMSORG

När det gäller omsorgen av våra äldre, så skall den vara skattebaserad och utföras av stat eller kommun. Vi vill också bygga ett varierat bestånd av bostäder, såsom trygghetsbostäder och äldreboenden med olika bemanningsgrad, detta för att säkerställa individens valmöjligheter efter behov.

 

ANSTÄLLNING OCH LÖNER INOM DET ALLMÄNNA

Eftersom vi inte tror på en konkurrensutsatt välfärd, så menar vi att lönerna inom det allmänna, skall sättas efter den utbildningstid som krävs för att klara yrket. Utrymme för löneskillnader skall lämnas då det gäller nybörjare, år inom både yrket och den speciella arbetsplatsen. Principen ”lika lön, för lika arbete” skall gälla inom det allmänna. En anställning inom stat eller kommun, innebär att man är anställd inom hela den allmänna sektor som finansieras av skatter, det innebär att arbetsgivaren hela tiden måste göra en avvägning av den enskildes rättigheter önskemål och kvalifikationer och det allmännas krav på att skattepengar används på bästa möjliga sätt.

Det här innebär rent konkret ”rätt person, på rätt plats, för bästa möjliga välfärd för inbetalda skattepengar, vi måste kunna förhindra att ”surdegar” uppstår inom stat eller kommun och skapar misstro till vår gemensamma välfärd. Resor både upp och ner i anställningsform och lön, ska kunna ske utifrån ändrade förhållanden i organisationen eller den anställdes förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Här måste vi se över administration och styrning av det allmänna, ”New Public Manegement” fasas ut, och behoven styras utifrån en gemensamt satt behovsnivå.

Den allmänna skattefinansierade verksamheten skall vara sekulariserad och vetenskapligt evidensbaserad, dock kan alternativa metoder utprovas i samförstånd med alla berörda parter. Omvärldsbevakningen av vilka metoder som fungerar bäst, skall vara en central del i organisationen. Klädsel, utrustning och verktyg skall vara anpassade efter professionens behov och individens förmåga att utföra arbetet ur ett strikt anatomiskt perspektiv. Inom verksamheter där privat klädsel med fördel kan användas, så skall kläder, utsmyckning eller text och märken, som uppfattas som direkt stötande eller hindrande i arbetet ur ett kroppsligt, politiskt, religiöst eller allmänt förnedrande av grupp eller individer, inte tillåtas.

 

HELGDAGAR

När det gäller allmänna helgdagar i Sverige, så skulle vi vilja att de vore sekulariserade som resten av samhället, men då de förr, kristna högtiderna, numera övergått till att bara vara årliga traditioner, för stora delar av befolkningen, så är det svårt sätta någon ekumenisk stämpel på dessa högtider.

Vi är dock av den åsikten, att ska det införas nya religiösa allmänna högtidsdagar, så ska alla religiösa högtidsdagar införas som allmänna högtidsdagar. Detta för att inte förfördela någon grupp eller religion framför andra.

Vid jul och nyår så har vi inga nya förslag.

Vid påsk kan man tycka att det vore enklare att ha ett fast datum, för att bättre kunna följa årstidsväxlingarna.

Valborgsmässoafton vill vi göra till allmän helgdag.

Anledningen till detta är att våren är på väg efter en lång vinter, och då ska folk och föreningar, beredas tid till detta firande.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag och tillika en arbetsfri dag. Vad är vi för land, om vi inte på riktigt kan erkänna arbetarnas största dag på året även i praktiken. Därför vill vi utlysa även 2:a maj som allmän helgdag.

Vi vill införa midsommarafton som Sveriges nationaldag

De dagar vi också kan tänka oss som allmänna helgdagar, är.

Midvinterdagen, eller vintersolståndet som inträffar kring den 21-22 december.

Vårdagjämningen, då natt och dag är lika långa, vårdagjämningen inträffar den 20:e mars

Höstdagjämningen, då natt och dag, åter är lika långa, höstdagjämningen inträffar kring den 22-23 september.

Eftersom allmänna helgdagar är en ”ickepolitisk” fråga så måste folkets vilja vara direkt avgörande när förändring sker.

 

BOSTADSPOLITIK

När det kommer till den svenska bostadspolitiken, så måste vi få ett slut på utförsäljningen av den svenska ”allmännyttan”, detta löser vi genom att omförhandla vissa EU-direktiv eller genom att gå ut ur EU. Det finns inga andra mellanlägen, för att få till stånd ett bostadsbyggande som täcker behoven. De privata byggherrarna, är av naturliga orsaker, inte intresserade av att bygga bort bostadsbristen, då hyror och priser faller, allt efter principen ”tillgång och efterfrågan”

Men när samhället bygger, så måste vi också bygga smart. En skola kan t.ex. byggas så att den innehåller samlingslokal och ungdomsgård på kvällarna, teaterscen/bio lokal. Vissa klassrum kan fungera som mötesplats för det lokala föreningslivet.

När vi bygger studentbostäder, så bygger vi dessa så att vi kan ha en fungerande kolloverksamhet där under de sommarmånader då dessa står tomma.

Det svenska samhället ska vara lätt att leva i, och det kan vi förverkliga om vi bara vill.

 

BROTT OCH STRAFF

När det gäller brott, så måste straffen, men även möjligheterna att komma ur kriminalitet eller helst aldrig hamna där, reflektera samhällets viljeyttring att stävja problemet. Vi anser inte att enbart hårdare straff är lösningen, även om det initialt kan vara behövligt, för att visa samhällets avsky inför vissa beteenden. Här måste vi jobba på två fronter, dels den långsiktiga, med minskade klassklyftor och utanförskapsområden, vi måste fixa jobb, bostäder och ungdomars möjligheter till en meningsfull fritid, och där är fritidsgårdar öppna varje dag, en central del i denna strategi. Vi måste utforma ett samhälle, där det ska vara lätt att välja ”den rätta vägen”, men att man direkt möter motstånd om man ”väljer” fel.

När det gäller brott, som kraftigt begränsar människors vilja att röra sig fritt i samhället, så måste vi som samhälle visa nolltolerans, till dessa hör grova våldtäkter, grov misshandel och grova personrån, men självklart också mord och terrorhandlingar, men vi menar att även för de lättare varianterna av dessa brott (misshandel, sexuellt ofredande av människor i utsatta situationer och personrån under hot) undantaget för mord, då det inte finns någon ”lättare” variant av mord, bör rendera i så kraftigt höjda minimistraff, att polis och åklagare enligt nuvarande lag, kan gå in med tvångsmedel, såsom husrannsakan, kroppsvisitation och avlyssning för att nämna några, eller så sänker vi straffvärdet för när polis och åklagare kan gå in med tvångsmedel.

Bruket av narkotika och andra illegala substanser, är en enorm kostnad för samhället, och det skulle krävas astronomiska resurser för att kunna hindra införseln av narkotika till den grad att det skulle göra någon stor märkbar skillnad. Därför vill vi jobba dels med de sociala verktyg vi har till hands, som utbildning, jobb, ungdomsgårdar och minskade sociala klyftor, men vi måste också sätta ned foten och visa nolltolerans för användandet av förbjudna substanser, och vi måste börja i tidig ålder.

Intag av förbjudna substanser måste förbjudas i lag. Vid misstanke ska samhället kunna vidta åtgärder som provtagning i skolan eller de i offentlig tjänst. Första gången man upptäcks med olagliga substanser i kroppen, skall straffet vara omedelbart och här tänker vi oss en vecka på lämplig anstalt i avskildhet från andra intagna, fast med hela dagarna fyllda av socialtjänstens insatser. Andra gången blir det omedelbara straffet en månad och tredje gången hamnar man i det reguljära rättssystemet. Givetvis måste det sociala arbetet följa hand i hand och vi måste göra det lätt att avstå från droger, en tydlig skiljelinje, där man direkt upptäcker att om man ertappas med droger, så blir livet helt plötsligt, väldigt, väldigt svårt, men samtidigt ska inte de två första gångerna, rendera i ”prickar” som följer en vidare, utan mera verka som väldigt avskräckande, fast utan konsekvenser som följer en vidare.

Ekonomiska brott kanske inte väcker samma avsky, som tex en brutal våldtäkt, men det finns ändå situationer, då samhället bör gå in och markera hårdare mot dessa, speciellt då vid brott som riskerar att förtroendet för offentlig förvaltning kraftigt reduceras.

Vi kan i Sverige aldrig på något sätt tolerera, ursäkta eller ha överseende med ”hedersrelaterade” brott, bara för att själva brottet anses vara en del av den kultur man kommer ifrån.

Minimistraffet för någon som ertappas med inblandning eller vetskap om förestående eller utförd kvinnlig könsstympning, ”hedersmord” eller grovt barnäktenskap bör rendera i så kraftigt höjda minimistraff, att polis och åklagare enligt nuvarande lag, kan gå in med tvångsmedel, såsom husrannsakan, kroppsvisitation och avlyssning för att nämna några, eller så sänker vi straffvärdet för när polis och åklagare kan gå in med tvångsmedel.

Därför föreslår vi livstids fängelse utan tidsbestämning, om något av dessa brott uppfattas som grovt

Vad är vi för land, om vi inte kan skydda kvinnor, män eller barn som flyr, från ett annat lands sedvänjor och förtryck.

När det kommer till manlig ”omskärelse” så är vår hållning, att det bör lagstadgats om 18-årsgräns för att den myndige personen själv ska kunna ansöka om att få detta utfört. Anledningen till vår till synes liberala hållning i denna fråga, är att manlig ”omskärelse” i de allra flesta fall, inte leder till några bestående men. Upplysningsvis, så har vi i Sverige en lag som förbjuder ”kupering” av djurs svansar och öron, om det inte sker i ett rent medicinskt syfte.

När det gäller sexuella handlingar mot barn inklusive barnpornografibrott, så bör brottet rendera i så kraftigt höjda minimistraff, att polis och åklagare enligt nuvarande lag, kan gå in med tvångsmedel, såsom husrannsakan, kroppsvisitation och avlyssning för att nämna några, eller så sänker vi straffvärdet för när polis och åklagare kan gå in med tvångsmedel.

Grova sexuella handlingar mot barn, föreslår vi ska rendera i livstids fängelse utan tidsbegränsning.

När det gäller nuvarande lagstiftning, så menar vi att extrem försiktighet, måste råda från rättsväsendets sida, när det handlar om till synes samtycklig sex, där båda parterna är någorlunda jämngamla just över eller under 15-årsstrecket

Vi vill se ett DNA-register likt PKU registret, där alla nyfödda och personer med avsikt att stanna i Sverige lagligt eller olagligt, men även personer med turistvisa, som begår brott eller blir föremål för en brottsutredning, enligt lag måste lämna DNA. Detta register ska polis och åklagare kunna begära ut uppgifter, då det gäller grova brott eller rikets säkerhet. Till skillnad från PKU registret, så ska man inte kunna begära att inte finnas med i detta register.

Här måste dock ett felaktigt nyttjande av registret, rendera i synnerligen hårda straff.

När det gäller övervakningskameror och avlyssning/FRA, så menar vi att det har blivit ett nödvändigt ont, för att ha en rimlig chans att upprätthålla och skydda ett demokratiskt samhälle. Vi vill istället fokusera debatten på hur vi gör avlyssning och kameraövervakning rättssäkert. Gamla demokratiska värderingar och synsätt på hur rättsstaten får eller inte får agera, sätts ur spel, när nya totalt odemokratiska grupperingar ser dagens ljus, grupperingar som vill oss riktigt illa. Det viktiga är inte hur, var och när kameror och avlyssning sätts in, utan hur informationen får användas, spridas eller visas. Vi är redan idag extremt övervakade av privata företag på Internet, de vet exakt vilka sidor vi besöker och anpassar därför i bästa fall, enbart riktad reklam till oss. Vore det då så fruktansvärt att ge polisen samma möjligheter, för att kunna lösa brott?

Terrorbrott eller samröre med terrororganisationer kan ett demokratiskt samhälle aldrig acceptera, då den demokratiska principen är det fundament hela det svenska samhället vilar på, och vi menar att missbrukar man det förtroende som det öppna demokratiska samhället ger, så har man förbrukat det förtroende som möjliggör deltagande i det svenska samhället.

När det gäller de så kallade ”No go-zonerna” i Sverige, så löser vi det på kort sikt, med extra resurser till polisen, på längre sikt så ersätter vi de poliserna, med sociala reformer, som skapar jobb, lägenheter och en framtidstro för det egna området, det måste vara lätt att välja rätt. För varje ”no go”-zon som skapas i utsatta områden, så kommer det med automatik att skapas ”no go”-zoner eller ”gated communitys” i mer välbärgade områden. Tar vi inte tag i det här problemet, så kommer olika grupper inte längre ha ett helt land att leva i, utan vara hänvisade till mindre delar anpassade för den egna gruppen. Detta kommer vi som parti, aldrig att ställa upp på, därför kommer detta att vara prioriterat på vår att göra lista.

Vi vill se kraftiga och verkningsfulla åtgärder mot de Internetbedrägerier, telefonbedrägerier och reklam som blivit ett gissel i samhället.

Vi vill förbjuda direktreklam och försäljningskontakt till hemtelefon, mobiltelefon, e-post och sms, om inte vederbörande i förväg godkänt detta. Nu kan detta tyckas vara ett moment 22, men lösningen är att alla Internetsidor som erbjuder eller säljer något, skall ha valmöjligheter där konsumenter fyller i hur denne vill bli kontaktad eller inte.

 

INVANDRING OCH ASYL

Det svenska samhället och dess funktioner är det vi medborgare kallar för hem, och som förtroendevald i det svenska folkhemspartiet, är det vår första och främsta uppgift att skydda detta samhälle från yttre och inre hot, samhället måste av medborgaren kunna uppfattas som stabilt och rättssäkert. Vi är för ett samhälle där influenser och kunskap från hela världen kan blandas och utvecklas till nya spännande uppfinningar, maträtter eller kultur. Historiskt sett så har det varit öppna samhällen, som har blomstrat, för att man attraherat goda demokratiska krafter i form av skriftlärda, handelsmän och ett rikt utbud av kultur.

Invandring och asylmottagning kommer att vara reglerad och följa principen av samhällets behov och förmåga att ta emot nya potentiella medborgare.

Individer eller organisationer ska kunna hämta hit eller ta emot individer eller grupper de vurmar för, så länge de står för de kostnader som uppstår eller kan uppstå i samband med individens eller gruppens vistelse i Sverige och individerna som önskar komma, har en viljeyttring att respektera det svenska samhällets syn på ett demokratiskt, jämställt och sekulärt samhällsskick. Samt att de inte är efterlysta för brott.

Dessa personer kan sedan om de känner att de vill delta i detta demokratiska samhällsbygge, ansöka om att få stanna i någon form.

Det svenska demokratiska, jämlika och öppna samhället, är prioritet nummer ett, om inhemska eller internationella avtal, lagar eller åtagande hotar att undergräva dessa av oss uppsatta värden, så måste detta åtgärdas på bästa möjliga sätt, då vi uppfattar oss som en suverän stat, med egen bestämmanderätt över det samhälle vi väljer i demokratiska val.

Med cirka 60 miljoner människor på flykt i hela världen, så är hjälpbehovet enormt, detta hjälpbehov kommer vi aldrig att blunda för. Vårt mål är att i kronor och ören, bli det land som klart utmärker sig efter folkmängd i världen, då det gäller att hjälpa där hjälpen gör mest nytta för så många behövande som möjligt, men vi kommer aldrig mer att släppa asylmottagningen i knäna på kommuner, som redan går på knäna i form av bostadsbrist, arbetslöshet och skriande behov av ekonomiska åtstramningar för att klara befintlig verksamhet.

Ej heller kommer vi att lämna en oreglerad asylmottagning i händerna på giriga kapitalister som ser en fantastisk möjlighet att tjäna enorma pengar av våra gemensamt inbetalade skattepengar på varje asylsökande. Förr ville kapitalet ha ordning och reda för att kunna tjäna pengar, nu har kapitalet sedan länge, lärt sig att tjäna pengar på kaos, detta ställer vi inte längre upp på.

Den första, största och bästa hjälpen görs på plats i närområdet av krig eller naturkatastrofer, för att så många människor som möjligt ska kunna ta del av hjälpen.

Vår mening är att bygga upp svenska ambassadliknande mobila hjälpområden på säkra platser i närområdet av dessa oroshärdar, dessa mobila läger kommer att hjälpa till med distribution av mat, vatten, sjukvård och basala förnödenheter.

Asyl kommer från dessa ”mobila ambassadläger” att kunna sökas till Sverige, där företräde kommer att ges individer som på ett redligt sätt kan redogöra för vem de är och att de delar vår övertygelse om ett demokratiskt, jämlikt och sekulärt samhälle. Dessa ansökningar kommer sedan att jämföras utifrån Sveriges förmåga att ta emot nya potentiella medborgare

Människor som föds i landet och missköter sina demokratiska rättigheter eller skyldigheter, blir ofta föremål för sanktioner eller någon form av straff, dessa människor kan vi av naturliga anledningar inte utvisa även om brottet varit grovt eller inneburit risk för rikets säkerhet.

Personer inte födda in i det svenska samhället, som begår sådana brott att det föranleder utvisning efter avtjänat straff, utvisas till det land individen kommer ifrån eller efter individens önskemål och det landets godkännande. Föranleder det misstanke om att individen riskerar allvarlig kroppsskada eller död, om denne utvisas till sitt hemland, och inget annat land är villig att ta emot denna person, kan individen själv välja att kvarstå i det straff vederbörande dömts för, till den tidpunkt då individen själv eller samhället ordnat med mottagarland för individens utvisning. Det kanske kan vara aktuellt snart, med något slags internationellt fängelse för dessa individer med ”persona non grata” status

 

SPRÅK

Vi anser att kunna prata, kommunicera och förstå varandra, är bland det viktigaste som finns. Därför vill vi införa att i Sverige så ska svenska, engelska och teckenspråk vara officiella språk. och då vi tror att det är direkt förödande för samhället, att göra skillnad på folk, så är det vår mening att ta bort de officiella minoritetsspråken. I skolan ska förutom de officiella språken, även andra språk kunna väljas, allt utifrån intresseantal, lärartillgänglighet och sett ur ett globalt perspektiv och samhällsnytta. Vi ser med fördel att människor lär sig flera språk, men det får då ske utanför skattebaserad verksamhet.

 

FAMILJEPOLITIK

Vi menar att föräldraförsäkringen ska vara delad så att vardera föräldern äger halva försäkringen, men kan välja att dela den mellan sig som de behagar. Den förälder som väljer att stanna hemma längre ska givetvis inte straffas ekonomiskt för detta, utan kompenseras, upp till ett visst belopp. Vår hållning i föräldraförsäkringsfrågan, är att den är till för barnen i lika stor utsträckning som föräldrarna.

De 10 första pappa dagarna, vill vi att de ska börja avräknas vid barnets födelse och 10 dagar framåt, oavsett om ”pappan” är hemma eller inte, detta för att vara ett stöd, så att familjen får en lugn och rofylld start den första tiden.

Vi vill införa cirka 50 extra dagar per familj och år, fram till dess att barnet/barnen gått ut grundskolan, detta för att någon förälder ska kunna vara hemma med barnen under deras lov från fritids och grundskolan. Dessa dagar skall endast vara möjliga att ta ut i samband med loven och förfaller om de inte tas ut.

Förutom detta, så skulle vi vilja fördubbla föräldraförsäkringen, då vi tror och forskning visar att barn nog inte bör lämna föräldrarna förrän vi 2-3 års ålder.

 

FÖRSVARSPOLITIK

Sverige skall vara neutralt i den meningen att vi väljer våra strider, vi ska aldrig se våra söner eller döttrar, tvingas ut i orättfärdiga krig, på grund av bindande avtal, traktat eller pakter. Men där vi finner det berättigat, så skall vi inte tveka att bistå med det vi finner nödvändigt och efter förmåga.

Om Sverige skickar soldater och personal in till krigszoner utanför Sveriges gränser, så skall detta ske med frivillighet från den enskilda individen, om inte krigszonen riskerar att flytta sig till våra gränser eller i det omedelbara närområdet.

Allmän värnplikt skall införas igen, där alla 18-19-åringar, på hösten efter att årskurs 3 i gymnasiet avslutats, mönstrar på för ett års vapen bärande värnplikt eller så kan man välja en vapenfri samhällsplikt. Samhällsplikten ska bestå i att lära sig och praktisera hur det svenska samhället och dess funktioner är uppbyggt. Praktik skall genomföras inom samhällets alla funktioner, såsom vård, skola och äldreomsorg, polis, brandkår, socialtjänst, det ideella föreningslivet och gatukontoret. Koordinatorer i form av befäl från försvarsmakten, kommer att följa med ut och styra upp denna samhällsplikt

Den som väljer vapen bärande värnplikt, kommer att genomgå en kortare vapenfri samhällsplikt i början på två månader, där en vecka skall spenderas på varje ovan nämnda samhällsfunktion, innan man påbörjar den vapen bärande värnplikten.

Denna samhällsplikt/värnplikt, är så viktig för att kommande generationer av medborgare och beslutsfattare, ska få en inblick i hur samhället fungerar, vad som är bra och vad som kan göras bättre, men också för att veta exakt vad det är för samhälle som vi kanske en dag ska skydda med våra liv som insats.

Underrättelseverksamhet kommer vi att prioritera.

 

 

KULTUR

När det gäller kultur, så kan vi tänka oss ett ”friår” för de personer som kan uppvisa en ”handlingsplan” för sina konstnärliga förmågor, men som inte har de erforderliga ekonomiska medel som krävs för detta

 

LANDSBYGDSPOLITIK MILJÖPOLITIK

Sverige ska ligga i framkant när det kommer till miljöteknik

 

TRANSPORTER

När det gäller den svenska transportnäringen, så måste vi skydda den från osund konkurrens

 

SKATTER OCH AVGIFTER

Vi vill utveckla det skattebaserade välfärdssamhället, vi tror på staten som den bästa, tillförlitligaste och billigaste försäkringslösningen för de som lever och verkar i Sverige. Vi tror på skatter, inte egenavgifter, även om vi förespråkar ”höga” skatter, så kommer ”höga” skatter, att bli billigare för alla, förutom en liten skara ur den rikaste eliten. Då vi är för en progressiv skattesats, så sticker vi inte under stol med att samhällets ”rika”, betalar procentuellt mer per person in till skattesystemet, än den stora massan, som betalar överlägset mest, räknat i kronor och ören. Detta kommer vi att uppmärksamma och här tror vi på att ett samhälle som tar alla människors behov på största allvar, är det samhälle som får mest acceptans.

”Rika” människor ska inte behöva känna sig som en ”mjölkko” i det nya samhälle vi vill bygga, eller att man slänger sina pengar rätt ut i svarta hål men det bygger på att vi lyckas få en absolut tilltro, till att inbetalade skattepengar används på rätt sätt. Det vi kan erbjuda den mer välbärgade delen av befolkningen, är

Ett samhälle där alla hjälper till efter förmåga.

Ett rättssäkert samhälle, med låg kriminalitet.

En levande landsbygd och skärgård.

Det allmänna barnbidraget har spelat ut sin roll, och kommer därför att regleras efter inkomst.

De stora utmaningar som segregation och ökade klasskillnader har skapat inom vård, skola och omsorg, kommer att ta tid att lösa. Vår viktigaste uppgift, fram till dess att vi kan garantera en likvärdig och trygg välfärd, är att inga grupper eller individer, ska behöva känna sig malplacerade.

Privata aktörer inom välfärden kommer inte att kunna ta del av de gemensamt inbetalda skattepengar, men vi tror att staten skulle kunna agera som en privat aktör fast billigare och bättre, då staten inte har ett vinstkrav att förhålla sig till

Vi kommer aldrig att kunna med pengar eller bidrag, ”köpa” välbärgade människors tro på Sverige, däremot om vi skapar världens bästa land att leva och bo i, ett land man kan vara stolt över, så kommer automatiskt den tilltro som renderar i framtida investeringar.

Vi vill kraftigt skatteväxla ”skräpmat”, socker och andra ”onyttigheter” till förmån för ”nyttiga” livsmedel. Den av de sockersöta produkter vi kan tänkas undanta från detta är äkta honung, detta för att ge ett uppsving för den för miljön så viktiga biodlingen.

Vi kan tänka oss att införa eller höja tullar och skatter ifrån de länder som inte uppfyller våra krav på jämställdhet, basala demokratiska rättigheter, eller länder där barnarbete, barnsexhandel eller könsstympning förekommer mer eller mindre öppet. Biståndet för dessa länder kan också komma att stoppas eller övergå i annan form.

Vi vill också se över avgifter för våra naturtillgångar, där dessa avgifter skulle stanna kvar i det berörda området och en särskilt ackumulerad summa som skulle användas för att utveckla det berörda området, även efter att verksamhet läggs ner, eller att naturtillgången sinar.

RUT avdraget kommer att avvecklas och ROT avdraget kommer att återgå till att vara konjunkturbaserad för samhällsviktiga insatser.

Jobbskatteavdragen måste avvecklas. Vad som i praktiken har skett i och med införandet av alla jobbskatteavdrag, är att staten gått miste om ca 140 miljarder per år i skatteintäkter, dessa 140 miljarder har tagits från vår generella välfärd genom neddragningar, besparingar och nedläggning och utförsäljning av samhällsservice. Samtidigt har har arbetare fått i snitt 1500:- mer i börsen varje månad med avdraget, men betänker man att löneökningarna under de 10 år som vi har haft avdragen, har haft en tendens att bara bli det centrala, det lokala lönepåslaget är mer eller mindre ett minne blott. Det innebär att arbetare gått miste om ca 150:- till 200:- i månaden i lokala lönepåslag under dessa 10 år, summan av detta blir att vi vunnit 1500:- i månaden, men förlorat mellan 1800:- och 2400:- i månaden i samma veva, och då är det inte inräknat försämringar i sjuk och arbetslöshetsersättning och höjningar av vissa skatter och avgifter. Det vi kan göra för att rätta till detta utan att någon ska stå som förlorare, är att följa pengarna och skatteväxla tillbaka dessa.

När det gäller de Internetbaserade spel och casinobolagens olagliga verksamhet i Sverige, som kostar statskassa miljarder årligen, så kommer vi antingen att omöjliggöra deras verksamhet eller om svenska folket så önskar, så höjer vi skatterna med det som behövs, för att kompensera det bortfall som staten och de ideella föreningarna upplever varje år.

Eftersom det verkar finnas ett behov av olika spelformer på nätet, så kommer vi att ge svenska spel, i uppdrag att utveckla de spelformer som efterfrågas och ha en omvärldsbevakning som gör att svenska spel, hela tiden ligger i framkant, när det gäller att tillgodose spelarnas behov av olika och spännande spelformer.